Ekorum

4. Ogólnopolska konferencja
Kontrole i kary w gospodarce odpadami
9-10 czerwca 2022

Kielecczyzna przyjęła nas bardzo gościnnie. Uczestnicy nie mogli narzekać na nudę, gdyż czekało ich mnóstwo ciekawych referatów.

W gronie prelegentów znaleźli się branżowi eksperci, przedstawiciele organów kontrolnych, prawnicy oraz praktycy. Ich wykłady, a także przewidziane w programie Konferencji dyskusje stały się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie eksploatacji zakładów przetwarzających odpady pod kątem prowadzonych w nich inspekcji, a także ewentualnych kar, jakie grożą Polsce, w tym samorządom, za niedotrzymanie unijnych wymogów. Podczas wydarzenia poruszone były m.in. zagadnienia dotyczące działań kontrolnych inspekcji ochrony środowiska, kar dla gmin i zakładów gospodarki odpadami za nieprzestrzeganie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, praktycznych doświadczeń kontrolowanych podmiotów czy rozliczanie podmiotów komunalnych w kontekście sprawozdawczości.

Uzupełnieniem tego wydarzenia były dwa, arcyciekawe studia panelowe.

 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>